استانداری خراسان رضوی

اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

عمران تدبیر
عمران تدبیر
عمران تدبیر

شهرداری مشهد

فرمانداری شهرستان تربت حیدریه

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

تقدیرنامه شهرداری
تقدیرنامه تربت حیدریه
تقدیرنامه خواف

تقدیر نامه های شرکت عمران تدبیر آسیا