شرکت عمران تدبیر آسیا دارای گرید 2 راهسازی و گرید 3 نقشه برداری و راه آهن از سازمان برنامه و بودجه است.
همچنین این مهندسین مشاور دارای گرید 3 پدافند غیرعامل از سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد.