بخش راه‌سازی:

 • مطالعات مقدماتی- توجیهی (فنی، اقتصادی – زیست محیطی)
 • مطالعات ترابري و ترافیک
 • مطالعات طراحی روسازی
 • تهیه گزینه‌هاي مسیر در دالان یا کریدور بهینه
 • زمانبندي و برآورد هزینه‌ها و درآمدهاي گزینه‌هاي طرح
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات پل‌ها (اعم از هیدرولوژی و هیدرولیک)
 • مطالعات تقاطع‌هاي راه
 • تهیه نقشه توپوگرافی
 • تدقیق پلان مسیر و تهیه نیمرخ طولی اولیه
 • پیاده کردن و میخکوبی مسیر
 • تهیه نیمرخ‌های طولی و عرضی نهایی و برآورد احجام عملیات
 • طراحی تفصیلی و تهیه نقشه‌های اجرایی پل‌ها (دره ای، رودخانه‌ای و تقاطع‌ها)
 • طراحی تفصیلی تقاطع‌هاي راه
 • تهیه نقشه‌هاي ارزیابی
 • مرحله بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی
 • تهیه اسناد مناقصه طرح و همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه

بخش راه آهن:

 • مطالعات حمل و نقل و ترافیک
 • تهیه گزینه‌هاي مسیر در دالان یا کریدور بهینه
 • ارزشیابی اقتصادي و اجتماعی گزینه‌هاي طرح
 • مطالعات زیرسازی و روسازی
 • مطالعات بهره‌برداری و ناوگان
 • مطالعات پل‌ها (اعم از هیدرولوژی و هیدرولیک)
 • مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و تحلیل نتایج آن
 • بررسی و تعیین نیازهاي روسازي و بهره برداري
 • مطالعات علائم الکتریکی و ارتباطات و بررسی نیازهاي ارتباطاتی محور و ایستگاه‌ها
 • بررسی و تعیین نیازهاي ساختمانی، تأسیساتی و محوطه سازي ایستگاه‌ها
 • مطالعات مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری
 • تهیه نقشه توپوگرافی
 • تدقیق پلان مسیر و تهیه نیمرخ طولی اولیه
 • پیاده کردن و میخکوبی مسیر
 • تهیه نیمرخ‌های طولی و عرضی نهایی و برآورد احجام عملیات
 • تهیه نقشه‌هاي اجرایی پل‌ها (دره ای، رودخانه‌ای و تقاطع‌ها)
 • طراحی و تهیه نقشه‌هاي اجرایی راه‌هاي دسترسی به ایستگاه‌ها
 • مطالعات محوطه سازی، معماری و سازه ایستگاه
 • انجام مطالعات اجزاء و ادوات روسازی شامل: ریل، تراورس، بالاست و …
 • مطالعات طراحی ایستگاه و خطوط جانبی
 • طراحی خطوط فرعی و کارخانجات
 • تهیه نقشه‌هاي ارزیابی
 • مرحله بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی
 • تهیه اسناد مناقصه طرح و همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه

بخش نقشه برداری:

انجام عملیات نقشه برداری زمینی : مجموعه اندازه گيري‌هاي طولي و زاويه اي، انجام محاسبات بر روي اين مشاهدات و ترسيم نتايج حاصله بر روي صفحه کاغذ و يا ارائه بصورت فايل کامپيوتري با استفاده از دوربین توتال استیشن جهت برداشت جزییات(کاداستر-توپوگرافی-پلان و)، دوربین ترازیاب جهت ترازیابی و انتقال ارتفاع و GPS سه فرکانسه جهت تعیین موقعیت دقیق ایستگاه های نقشه برداری و انتقال مختصات

 • پیاده کردن ایستگاه های نقشه برداری
 • ترازیابی
 • پیاده کردن نقاط در طول مسیر
 • برداشت کلیه عوارض متناسب با مقیاس شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، درخت، چاه، جوی، آبریز، انواع جاده، رودخانه، حد باغ، ترانشه، خاکریز و …
 • محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی
 • انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم نقشه‌ها براساس کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه‌ای، خطی و سطحی و اضافه نمودن اطلاعات توصیفی، نمادها، الگوهای سطحی به نقشه براساس لایه بندی استاندارد، ترسیم پروفیل های طولی و عرضی و …

انجام عملیات عکسبرداری (فتوگرامتری) هوایی با استفاده از پهباد: تولید مدل‌های سه بعدی، تصاویر قائم سازی شده (ارتوفتو)، ابر رنگی نقاط و ترسیم نقشه های توپوگرافی، نقشه‌های پارسل شهری، کاداستر و سایر نقشه های موضوعی در مدت زمان مناسب و با هزینه بسیار ایده آل، با جزئیات بیشتر نسبت به روش‌های نقشه برداری زمینی

 • تولید مدل رقومی ارتفاعی در نقشه بردای هوایی: مدل رقومی ارتفاعی از جمله مهمترین خروجی‌های نقشه برداری هوایی با پهپاد می باشد. با استخراج DTM، DSM و DEM از این خروجی ها مدل های رقومی بدست آمده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند.
 • تهیه نقشه توپوگرافی: ترکیب برداشت‌های زمینی و هوایی شامل اخذ تصاویر قائم بصورت یکپارچه و یکنواخت، برداشت دقیق جزئیات در نقاط شکست، ترانشه‌ها و سایر عوارض خاص توپوگرافی و تهیه نقشه های توپوگرافی استاندارد در مقیاس های ۱:۲۰۰۰، ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰

شرکت عمران تدبیر آسیا